1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวบัณฑิต
  3. ข่าวนักศึกษา
  4. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ข่าวรับสมัครงาน

- กองทุนสถาบันสันติศึกษา อ่านต่อ


- รับสมัครผู้เรียนหลักสูตร Non Degree รุ่นที่ 1 ชุดวิชาการจัดการความขัดแย้ง: เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ (Conflict Management: Tools and Applications) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ช่องทางการสมัคร: https://forms.gle/R6GrCgKNiS7F2TXh8 ☎ สอบถาม 074 28 9450 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

- เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบตลอดปี)

อ่านต่อ

- ตารางเรียนวิชาชีวิตที่ดี ภาคการศึกษาที่ 1/ 2563 Section 01-16  Read More


- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564)

อ่านต่อ

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)

อ่านต่อ

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

อ่านต่อ

- ประกาศสถาบันสันติศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

อ่านต่อ

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563

อ่านต่อ

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

อ่านต่อ

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 63 ถึง เดือน มิ.ย. 63)

อ่านต่อ

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63 ถึง เดือน มี.ค. 63)

อ่านต่อ

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 62 ถึง เดือน ธ.ค. 62)

อ่านต่อ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย

อ่านต่อ

หนังสือ “สันติศึกษากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Peace Studies and Sustainable Development Goals- SDGs)”

          เป็นการรวบรวมข้อมูลผลิตและเผยแพร่โดยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีคุณอุสมาน หวังสนิ เป็นบรรณาธิการ คุณเฟาซ์ เฉมเร๊ะ และคุณอภิชญา โออินทร์ เป็นกองบรรณาธิการ เป็นการรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่สหประชาชาติได้ให้ความเห็นชอบร่วมกัน 193 ประเทศ 17 เป้าหมาย 169 จุดหมาย และ 230 ตัวชี้วัด ภายใน 15 ปี (2558 – 2573)
          โดยเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดระดับสากลและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ที่ได้จากการสรุปเนื้อหาของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากการเสวนาประสบการณ์การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และโอกาสในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงปาฐกถาพิเศษ
“ก้าวต่อไปสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเข้าใจ เข้าถึงและความเป็นเจ้าของร่วมกับเป้าหมายต่างๆที่ทุกภาคส่วนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ทางสังคมวงกว้างมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับบริบทต่างๆ ในสังคมได้

             ส่วนที่ 2 รูปธรรมการขับเคลื่อน SDGs ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นโดยมีกรณีศึกษาเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในตัวอย่างการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและรูปธรรมที่เกิดขึ้นใน 17 เป้าหมาย โดยมีนายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก ที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนฟันเฟืองการพัฒนาระดับพื้นที่มาอธิบายแนวคิดหลักการและและการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดของการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถนำพาชุมชนขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรอบด้าน ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถเห็นมุมมองของนักบริหารท้องถิ่นที่ไม่ติดหล่มกับข้อจำกัด กฎระเบียบและงบประมาณแต่สามารถเห็นการสร้างทางเลือกเพื่อพัฒนาและมุมมองที่หลากหลายสอดแทรกอยู่ในทุกประเด็นที่นำเสนอ


          ส่วนที่ 3 เป็นรูปธรรมการจัดการความขัดแย้งและการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างที่สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สัมภาษณ์ผ่านประสบการณ์การทำงานของผู้นาชุมชนใน 4 พื้นที่ ได้แก่ 1) คุณสำเริง ราเขต ชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา กรณีการจัดการประมง 2) คุณปิยะ แซ่เอีย ชุมชนหาดสมบูรณ์ จังหวัดสุราฎร์ธานี กรณีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 3) คุณน้อม ฮั้นเย็ก ชุมชนทุ่งตาเสะ จังหวัดตรัง กรณีการจัดการป่าชายเลนชุมชน และ 4) คุณยูหนา หลงสมัน ชุมชนบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล กรณีการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งทั้ง 4 ชุมชนนี้มีกรณีความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งที่ต่างกันในรายละเอียด แต่เนื้อหาหลักเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากร และเป็นพื้นที่ตัวอย่างตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อีกทั้งหลายปัญหาก็ได้รับการคลี่คลายโดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนอกจากจะร่วมกันคลี่คลายสถานการณ์ปัญหาในระดับท้องถิ่นแล้ว ยังร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อจัดการชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการผสานความร่วมมือ การปรับตัวของชุมชนและการสร้างโอกาสการพัฒนาร่วมกันของชุมชน


          สนใจสั่งซื้อได้ที่งานบริการวิชาการ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074-289456