ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564

กองทุนวิจัย สถาบันสันติศึกษาเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

http://rdo.psu.ac.th/th/