ภาพกิจกรรมโครงการ Research Home Coming Day 2020 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 3 IPS 301 สถาบันสันติศึกษา

โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา เข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนการทำวิทยานิพนธ์ และการเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563