สถาบันสันติศึกษาจัดประชุมหัวข้อ "งานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา : การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และการเตรียมความพร้อม" โดยมี Dr.Norbert Ropers, Director of Peace Resource Collaborative (PRC) ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)  เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้อง IPS 302 สถาบันสันติศึกษา ม.อ. หาดใหญ่

คลิกชมภาพ