งานบัณฑิตศึกษา สถาบันสันติศึกษาจัดสอบสัมภาษณ์ Online คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท ประจำปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษาผ่านโปรแกรม Zoomโดยมี ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ผศ.ดร.มนตรี เพชรนาจักร และผศ.โชคชัย วงษ์ตานี เป็นคณะกรรมการในการสอบครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้อง IPS 302 สถาบันสันติศึกษา ม.อ. หาดใหญ่

 คลิกชมภาพ