สถาบันสันติศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” โดย คุณคณกรณ์ หอศิริธรรม และคุณสุวิทย์ สุวรรณเจริญ จากศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรมในการจัดการเรียนการสอน และการจัดประชุมแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ ห้อง IPS 301 สถาบันสันติศึกษา ม.อ. หาดใหญ่

คลิกชมภาพ