สถาบันสันติศึกษาจัดโครงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lunch Talk ครั้งที่ 8 หัวข้อ "เส้นทางการยกระดับวารสารวิชาการด้านสันติศึกษาสู่ฐานข้อมูล TCI"  วิทยากรโดย คุณวุฒิพงศ์ หว่านดี นักวิชาการอุดมศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.  เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินการจัดทำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น ณ ห้อง IPS 301 สถาบันสันติศึกษา ม.อ. หาดใหญ่

คลิกชมภาพ