งานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษาได้จัดการประกวดสื่อสันติภาพ “รางวัลช่อมะกอก” ปีที่ 6 ประจำปี 2563 (6 th Olive Branch Awards 2020) รอบชิงชนะเลิศ รูปแบบ online ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้แสดงถึงบทบาทของตนในการมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหา แสดงทัศนะ และนำเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง การอยู่ร่วมกัน และการสร้างสันติภาพ โดยผ่านการประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 ณ ห้อง IPS 301 สถาบันสันติศึกษา ม.อ. หาดใหญ่

สำหรับผลรางวัลช่อมะกอก ปีที่ 6 ประจำปี 2563 (6th Olive Branch Awards 2020) มีดังต่อไปนี้


ประเภทสุนทรพจน์


รางวัลชนะเลิศ 
"บนเส้นทางแห่งความสมานฉันท์กับเมล็ดพันธ์ุแห่งความหลากหลาย" โดย เด็กหญิงกานต์หทัยชนก ขอผลกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
"ทางออกของความรุนแรงจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์" โดย นางสาวนันทกานต์ ลินทอง โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา จังหวัดขอนแก่น


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
"ฉันถูกรังแกในโรงเรียน" โดย นายพงศทัต เถื่อนด้วง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
และ  "LGBTQ+ : เพราะมนุษย์ไม่จำกัดเพศ" โดย นายหัสชัย เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง


ประเภทบทกวี


รางวัลชนะเลิศ  "สงคราม...ไม่ใช่ตัวแปรควบคุม" โดย นางสาวจีรนันท์ สงเปีย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "เสียงจากเทือกเขาตะเว" โดย นายอติรุจ ดือเระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  "มอดไหม้และสูญสลาย" โดย นายศุภวัฒน์ แสงเพชร โรงเรียนคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
และ "พรวันเกิด" โดย นางสาวมณีรัตน์ สุขโข มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา


ประเภทภาพถ่าย


รางวัลชนะเลิศ    ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   "สร้างหัวใจให้กัน" โดย นายนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์ จังหวัดนนทบุรี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   "เด็กน้อยในค่ายผู้ลี้ภัย" โดย นายสราวุธ ถิ่นวัฒนากูล จังหวัดนนทบุรี


สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับผลงานทุกท่านด้วย

คลิกชมภาพ