รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA แบบ Desktop Assessmen โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริวิท อิสโร และอาจารย์ปพิชญา แซ่ลิ่ม เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานที่คำนึงถึงกระบวนการการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสันติศึกษา ชั้น 2 อาคารสถาบันสันติศึกษา

คลิกชมภาพ