อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

Ph.D. (Environmental and Natural Resources Sci.), WashingtonState U., USA, 2543

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม),ม.สงขลานครินทร์, 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพชรนาจักร

พธ.ด. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557