หลักสูตร: 

ภาษาไทย        : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

ภาษอังกฤษ      : Master of Arts Program in Conflict and Peace Studies

 

ชื่อปริญญา:

ภาษาไทย           ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความขัดแย้งและสันติศึกษา)

                          ชื่อย่อ   : ศศ.ม. (ความขัดแย้งและสันติศึกษา)

ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม  : Master of Arts (Conflict and Peace Studies)

ชื่อย่อ   :              M.A. (Conflict and Peace Studies)


  1. ปรัชญาหลักสูตร

          มุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการเข้าใจตนเอง และผู้อื่น มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการ รวมทั้งมีทักษะในการจัดการความขัดแย้งโดยใช้หลักสันติวิธี ผ่านการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติและใช้ปัญหาเป็นฐานในการศึกษา ทำให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปบูรณาการในการเสริมสร้างสันติภาพ ตลอดจนพัฒนาวิถีชีวิตของบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 2. วัตถุประสงค์หลักสูตร

  1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านความขัดแย้งและสันติภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกัน บรรเทา แก้ไข หรือเยียวยาปัญหาความขัดแย้งและสร้างเสริมสันติภาพ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมระดับชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
  2. เพื่อผลิตบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ และศึกษาวิจัยปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรง
  3. เพื่อผลิตบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการจัดการและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรง โดยใช้หลักการสันติวิธี และการสร้างเสริมสันติภาพ