อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phone  :  0 7428 9455

CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  : 086-4981667 / 074-350433

CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพชรนาจักร

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phone  :  0 7428 9460

CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phone  :  0 7428 9452

CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จันทร์แดง

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phone  :  0 7428 9459

CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคชัย วงษ์ตานี

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phone  :  0 7428 9457

CV

Dr.Norbert Ropers

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  -

CV

ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phone  :  0 7428 9462

CV

อาจารย์ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phone  :  0 7428 9466

CV

อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phone  :  0 7428 9461

CV

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ภายนอกสถาบันสันติศึกษา)

รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร มุณีแนม

รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่

อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ