อาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ

Ph.D. (Political Science), University of North Texas, U.S.A., 2531

รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร มุณีแนม,

Ph.D. (Environmental St.), Griffith U., Australia, 2549

รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ

Ph.D. (Political Science, International Relations), Panjab University India, 2549

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

Ph.D. (Environmental and Natural Resources Sci.), WashingtonState U., USA, 2543

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพชรนาจักร

พธ.ด. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

Ph.D. (Political Sci.), Northern Illinois U, U.S.A., 2510

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), ม. สงขลานครินทร์, 2555

Dr.Norbert Ropers, Ph.D. (Philosophy)

Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main, Germany, 2522