หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ และ/ หรือ

2. หลักฐานรับรองผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี คือ TOEFL, IELTS หรือ PSU-TEP (ถ้ามี)

3. หนังสือรับรอง ประวัติการทำงานหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและสันติศึกษา (ถ้ามี)

4. เอกสารระบุแนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1-2 หน้ากระดาษA 4

(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่)