ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 4  ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ  จำนวน  27,000  บาท