คุณสมบัติผู้สมัคร


1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้

ก) แผน ก แบบ ก 1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ข) แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

1.2 เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1.3 คุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา