การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

             สถาบันสันติศึกษา เปิดสอนรายวิชาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสันติศึกษา และการจัดการความขัดแย้ง โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนจากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ หมวดวิชาเลือกเสรี ดังนี้

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                                      สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  จำนวน  2  รายวิชา ได้แก่

                                      1) รายวิชา 950-101 จิตวิวัฒน์ (New Consciousness) จำนวน 1 หน่วยกิต       เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองจากภายใน สู่การอยู่ร่วมกันกับสังคมภายนอกที่มีความแตกต่างหลากหลายได้

                                      2) รายวิชา 950-102 ชีวิตที่ดี (Happy and Peaceful Life) จำนวน 2 หน่วยกิต เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นรายวิชาที่บูรณาการทั้งการพัฒนาตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ ชาติพันธุ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                                      ทั้งนี้สถาบันสันติศึกษาได้เปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน  2 รายวิชาดังกล่าว โดยเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และเนื่องจากสถาบันสันติศึกษาได้ปรับปรุงรายวิชาและเปิดสอนรายวิชาชีวิตที่ดี จำนวน 3 หน่วยกิต ในปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไปนั้น สถาบันสันติศึกษาจึงขอปิดรายวิชา 950-101 จิตวิวัฒน์ (New Consciousness) จำนวน 1 หน่วยกิต

                                      รายวิชาที่ปรับปรุงและดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป คือ  

  • รายวิชา 950 - 102 ชีวิตที่ดี (Happy and Peaceful Life) จำนวน 2 หน่วยกิต

เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นรายวิชาที่บูรณาการมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการทำงาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย 

                       Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in diversity

สาระ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะทาง
ปัญญา
ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
950-102 ชีวิตที่ดี  
  1. หมวดวิชาเลือกเสรี

                                     1) รายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (Conflicts and Peace in ASEAN) จำนวน 3 หน่วยกิต เปิดสอนสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจและต้องการศึกษาด้านความขัดแย้งและสันติภาพ โดยรายวิชามุ่งเน้นการศึกษาจากกรณีศึกษาในประเทศอาเซียนต่างๆ เพื่อสามารถทำความเข้าใจปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ และกระบวนการที่จะนำไปสู่สันติภาพในแต่ประเทศได้

                                  2) รายวิชา 950-302 ความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม (Conflicts and Peaceful in Society) จำนวน 3 หน่วยกิต เปิดสอนสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจและต้องการศึกษาด้านความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคมทั้งสังคมขนาดเล็ก สังคมขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นการศึกษาจากกรณีศึกษาปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย เพื่อนำไปสู่การคิด วิเคราะห์ และการหารูปแบบวิธีการเพื่อจัดการความขัดแย้งโดยใช้หลักสันติวิธี