จิตตปัญญาศึกษาเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ให้ผู้ศึกษาย้อนกลับไปหารากของคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ สะท้อนคิดให้เห็นความเป็นพลวัตรไม่หยุดนิ่ง สามารถมองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยใช้หลักคำสอนทางศาสนา ดนตรี ศิลปะ ธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นเครื่องมืออย่างดีที่สามารถทำให้เกิดการหยั่งรู้ภายในจิติใจ เป็นอิสระ จากภาพมายา ก้าวพ้นสู่การสัมผัส ความจริง ความดี และความงามของชีวิต จนก่อให้เกิดการค้นพบแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี มีความสุขสงบอย่างแท้จริงด้วยตัวของตัวเอง และสามารถสัมผัสคุณค่าของการดำรงชีวิอยู่ร่วมกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความมีดุลยภาพของสรรพสิ่ง

        สำหรับกลุ่มเป้าหมายของของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา คือ กลุ่มนักศึกษาทุกชั้นปีในมหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็น นักกิจกรรม นักศึกษากลุ่มที่มหาวิทยาลัยต้องดูแลเป็นพิเศษ และกลุ่มนักศึกษาแกนนำทางมิติจิตใจจากคณะต่างๆ

           ปัจจุบัน ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ปฏิบัติภารกิจ 3 ภารกิจหลักได้แก่

          การสอน: เปิดสอนรายวิชา “ ชีวิตและความสุข ” (Life and Happiness) โดยแบ่งเป็น 2 รหัสวิชา คือ รหัสวิชา 902-125 “ชีวิตและความสุข ” และ รหัสวิชา 640 – 631 “ ชีวิตและความสุข ” ( 1-6-3) เป็นวิชาเลือกเสรีที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
         การอบรมระยะสั้น: การปฐมนิเทศนักศึกษาแนวใหม่ การปัจฉิมนิเทศแนวใหม่ การอบรมระยะสั้น
         การพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตร: การถอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรม/สถานการณ์ต่างๆ และเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อต่างๆ