ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งในสังคมโดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน และเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนด้วยการจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติภาพศึกษา (Conflict and Peace Studies)ตลอดจนการให้บริการวิชาการในรูปของการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่องค์กรและชุมชน เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งและเยียวยาผลที่เกิดขึ้นจากการความขัดแย้งนั้น  ปัจจุบัน ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง ปฏิบัติภารกิจ 4 ภารกิจหลัก ได้แก่

  • การสอน โดยเปิดสอนรายวิชาเลือกในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งในสังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตรเหมาะสมกับวิถีสังคมไทยร่วมสมัย
  • การบริการวิชาการ โดยให้บริการสังคมและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในรูปแบบการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การอบรม – สัมมนา และการบรรยายพิเศษ
  • การส่งเสริมสันติวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสิ่งแวดล้อมแห่งสันติผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นต้นว่า โครงการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม โครงการคุยผ่านหนัง การสนับสนุนกิจกรรมชมรมสันติศึกษา