ประกาศการเงิน

        - ประกาศพระราชกฤษฎีการ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
        - ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 


แบบฟอร์มงานการเงิน

  แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก.111 No.3 (word)    แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (word)   แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (word)
  แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก.111 (pdf) No.3 (pdf)   
  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก (word)   แบบฟอร์มสัญญายืมเงินของมหาวิทยลัย_กพ2564 (word)   แบบฟอร์มสัญญายืมเงินของมหาวิทยลัย_กพ2564 (pdf)
  แบบฟอร์มค่าล่วงเวลา (word)   ฟอร์มแบบพูดคุยเรื่องทั่วไปค่าล่วงเวลา (PDF)
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน (word)   แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (word)
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน (pdf)   แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (pdf)
รูปแบบและประกาศสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 2560
  ประกาศแถลงการณ์ พนง. ม.อ. 2560   ใบเบิกแบบ กทพ. 01 (รักษาพยาบาล)   ใบเบิกแบบ กทพ. 02 (การศึกษาบุตร)
  แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย