1. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

2. แผนปฏิบัติการประจำปี
3. ผลการดำเนินงาน

4.คณะกรรมการนโยบายและแผน

5. ระบบสารสนเทศด้านนโยบายและแผน

6. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง