ระเบียบและแนวปฏิบัติ
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ สามารถจำแนกได้ 5 ประเภทรายจ่าย   ได้แก่  1) งบบุคลากร  2) งบดำเนินงาน  3) งบลงทุน  4) งบเงินอุดหนุน  5) งบรายจ่ายอื่น
โดยทั่วไป มีรายจ่ายที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ดังต่อไปนี้

1. งบดำเนินงาน  ประกอบด้วย
  • ค่าตอบแทน   ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุฯ  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 
  • ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการสอบเทียบ  ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบ  ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์  เป็นต้น  <ตัวอย่าง>
  • ค่าวัสดุ  หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะไม่คงทนถาวร  อายุไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือแปรสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ  น้ำยา  เข็มฉีดยา  ค่าถ่ายเอกสาร  วัสดุสำนักงาน (ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบันทึก หรือ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสำนักงาน)  วัสดุวิทยาศาสตร์  วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น  <ตัวอย่าง>
  • ค่าสาธารณูปโภค  ไม่ต้องปฏิบัตตามระเบียบฯพัสดุฯ  เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านำ้ประปา  ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. งบลงทุน
  • ค่าครุภัณฑ์  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  ไม่สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพในเวลาอันสั้น  เช่น  โต๊ะทำงาน  ตู้เหล็ก  ลิ้นชักเหล็ก  คอมพิวเตอร์  เป็นต้น  <ตัวอย่าง>
  • ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง
เอกสารอ้างอิง  
ตัวอย่างการจำแนกสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม)
หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง  ตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559

แบบฟอร์มงานพัสดุ
ใบยืมครุภัณฑ์ ใบขอเบิกวัสดุ (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) ใบแจ้งความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง
ใบแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ใบขออนุมัติเบิกใช้ครุภัณฑ์ ใบขอถ่ายเอกสาร
ใบขอเบิกวัสดุ