1. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
2. การขอตำแหน่งทางวิชาการ

               2.1 ระเบียบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                         - ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                    หลักเกณฑ์เดิม
                         - ประกาศ ก.พ.อ. พระราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2560
                         - ประกาศ ก.พ.อ. พระราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2561 ฉบับที่ 2
                         - การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2561
                         - ประกาศ ก.พ.อ. การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

                        หลักเกณฑ์ใหม่

              2.2 แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

                         - หนังสือนำส่ง ขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.
                         - หนังสือนำส่ง ขอกำหนดตำแหน่ง รศ.
                         - หนังสือนำส่ง ขอกำหนดตำแหน่ง ศ.
                         - แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [ก.พ.อ.03 .pdf]/[ ก.พ.อ.03.doc]
                         - แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา [ก.พ.อ.04]
                         - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
                         - แบบหนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชากา
                         - แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

               2.3 ประเมินการสอน
                        - ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องแบบเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน
                        - หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการสอน 2562

              2.4 แบบฟอร์ม
                       - ขอรับการประเมินผลการสอน ผศ.
                       - ขอรับการประเมินผลการสอน รศ.

              2.5 อื่น ๆ 

                      - การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (TPSF)   

3. วินัยและจรรยาบรรณ

4. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

 5. สิทธิประโยชน์

               -  ประกันสังคม

               - กองทุนสวัสดิการบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันสันติศึกษา

               - ประกันอุบัติเหตุ

                     - บันทึกข้อตกลง
                     - แบบฟอร์มแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ  

6. แบบฟอร์มกองเจ้าหน้าที่ คลิก