นายกเทศมนตรีทุนสถาบันวิจัย

หมายเหตุ : ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านความเป็นส่วนตัวและสังคมศึกษาเพื่อศึกษาระดับระดับและเอก (ประเภททุนต่างประเทศ)