รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หัวข้อวิทยานิพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
5910022001 พ.ต.ท.หญิงจันทร์จิรา ยอดรักษ์ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนพหุวัฒนธรรมท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ กรณีศึกษาชุมชนเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ผศ.ดร.มนตรี เพชรนาจักร
5910022002 นาย เจะอาฮาหมัด เจะโกะ การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอหนองจิก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
5910022005 นาย สมบูรณ์ คำแหง รูปแบบการสร้างพื้นที่กลางของภาคประชาสังคมเพื่อจัดการความขัดแย้งจากการพัฒนา กรณีศึกษาสมัชชาคนสตูล ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
5910022006 นาย อับดุลการี สะรี สภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขทางอัตวิสัยที่ผู้ปกครองเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
5910022007 นาย อับดุลเลาะ ดอเล๊าะ การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างสันติภาวะในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ กรณีศึกษาโรงเรียนบิสตารีวิทยา อ.ธารโต จ.ยะลา ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล
รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
5910022008 น.ส. อาอีเสาะ เจะหะ การยกระดับชีวิตเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กรณีศึกษาตำบลลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
ผศ.ดร.มนตรี เพชรนาจักร
6010022001 นายธนัญกรณ์ หิรัญญ์ไพสิฐกุล การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้นำศาสนาในจังหวักปัตตานี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง
6010022003 น.ส.เบญจวรรณ เพ็งหนู กระบวนการจัดการความขัดแย้งในการใช้กติกาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนประมงบ้านแหลมไก่ผู้ หมู่ที่ 8 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
6010022004 นายปฐมพร บุญโล่ง พุทธศาสนาเถรวาทไทยกับความรุนแรง : กรณีศึกษา เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ผศ.ดร.มนตรี เพชรนาจักร
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
6010022005 นายมูฮำหมัด ดือราแม บทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนภาษามลายูในชายแดนใต้การฟื้นฟูอัตลักษณ์ท่ามกลางความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่
6010022006 น.ส.แวนูรไอฮัน แวดอเลาะ การเกิดขึ้นและชีวิตของผู้สื่อข่าวภาคสนามภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนใต้ รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
6010022008 นายสุประวัติ อุมา อิทธิพลแนวความคิดการแบ่งแยกดินแดนของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ในปัจจุบัน กรณีศึกษา โรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ประจำจังหวัดสงขลา รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ
6110022001 นายซาฮารี เจ๊ะหลง บทบาทของกลุ่มนักศึกษามลายูในมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อปิตุภูมิ รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
6110022002 นายปรเมศวร์ กาแก้ว ความขัดแย้งและสันติวิธีในเรื่องสั้นจากสถานการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ
6110022003 ร้อยตำรวจเอกศุภณัฎฐ์ เกตุแก้ว แนวทางในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ผศ.ดร.มนตรี เพชรนาจักร
6210022001 นางสาวนูรมา สามะ
6210022004 นายลุฏฟี หะยีบือราเฮ็ง
6210022005 นายอัมมัร อับดุลมานิ