รายชื่อศิษย์เก่า

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
5110022007 นายเจริญพงศ์ พรหมศร กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิม: การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองกำลังติดอาวุธมลายูมุสลิมและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
5110022009 นางสาวสารัตน์ สองเมืองสุข การจัดการความขัดแย้งในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รศ.ธวัช ชาญชญานนท์
5310022004 ร้อยตำรวจโทนิยม กาเซ็ง การสร้างสันติวัฒนธรรมภายใต้หลักยุติธรรมชุมชนระหว่างประชาชนกับตำรวจ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง และตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
5210022010 นางสาวสณนันท์ บุญละเอียด การแก้ไขความขัดแย้งการใช้ถ่านหินในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม
5210022005 นางสาวสุไรยา วานิ การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษาตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง
5210022012 นางสาวนัทธมน ราชเสน อิทธิพลของการสื่อสารทางการเมืองต่อการสร้างสำนึกชาตินิยมมลายูของเยาวชนมุสลิมระดับอุดมศึกษาภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
5310022008 นางซาอีดะห์ เกษา วัยรุ่นกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
5310022011 นางสาวนูรไลลาห์ หลังปูเต๊ะ ภูมิหลังทางครอบครัวของคู่สมรสมุสลิม ทีี่มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม
5410022001 นางสาวแก้วตา สังขชาติ ประชาสังคมกับการเคลื่อนไหวในแนวทางสันติวิธีต่อกรณีท่าเรือน้ำลึกปากบารา ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
5510022003 นายอิมรอน ซาเหาะ แนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ
5610022009 นางสาวเหมือนขวัญ เรณุมาศ กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้ามวัฒนธรรม กรณีความขัดแย้งระหว่างแรงงานเมียนมาร์กับคนไทยในชุมชนบ้านปลักธง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ
5510022001 นางจันทนา เจริญวิริยะภาพ การจัดระบบสวัสดิการชุมชนเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงุสวรรณ์
5510022002 นางสาวยุรี แก้วชูช่วง การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวัฒนธรรมของชุมชนแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงุสวรรณ์
5610022003 นายซาการียา บิณยูซูฟ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปลดปล่อยสหปัตตานี ในความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
5610022008 นางสาวรอฮานี จือนารา บทบาทของ "เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้" ในการจัดเสวนาเพื่อสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
5610022007 นางสาวเพ็ญนภา พัทรชนม์ การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาผู้หญิงไทยพุทธในจังหวัดปัตตานี ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล
ผศ.ดร.มนตรี เพชรนาจักร
5810022002 นางสาวปรวรรณ วงษ์รวยดี มโนทัศน์เรื่องสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองในเรื่องพื้นที่ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
5710022006 นายนรเชษฐ ขุนทองเพชร การจัดการของผู้ประกอบการเหมืองหินอุตสาหกรรมต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบเหมืองหินเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลาและเหมืองหินเขารุน
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม
6010022002 นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ปัจจัยทีมีผลต่อการสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ